05142753374

شماره تلفن

info@jamil-co.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

علی فتح آبادی رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب

اکبر قرائی نایب رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب

علی اصغر اسلامی نژاد عضو هیئت مدیره

ادامه مطلب

رمضانعلی عطائی منشی هیئت مدیره

ادامه مطلب