05142753374

شماره تلفن

info@jamil-co.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

تعیین قیمت جو بذری سال 1397

تعیین قیمت جو بذری سال 1397

قیمت هر کیلوگرم بذر یارانه ای جو به شرح زیر اعلام شد:
بذر در طبقه پرورش سه 20000 ریال
بذر در طبقه مادری 19000 ریال
بذر در طبق گواهی شده 18000 ریال