05142753374

شماره تلفن

info@jamil-co.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

سهامداران تعاونی

سهامداران شرکت تعاونی روستایی جمیل

در حال حاضر شرکت تعاونی روستایی جمیل نیشابور دارای 1964 نفر عضو سهامدار می باشد ارزش ریالی سهام اعضاء مبلغ ریال می باشد