05142753374

شماره تلفن

info@jamil-co.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

بذر اصلاح شده جو:

بذر اصلاح شده جو:

با توجه به لزوم استفاده از بذر اصلاح شده در زراعت شرکت تعاونی روستایی جمیل از سال 1389 اقدام به راه اندازی دوواحد کارخانه بوجاری بذر جو اصلاح شده نموده است که بذرهای تولیدی در مزارع پیمانکاران شرکت بعد از تایید توسط کارشناسان مرکزتحقیقات بذرونهال ومرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی به انبارهای شرکت حمل ودرزمان مقتضی به کارخانه بوجاری منتقل ودردوواحد بوجاری عملیات بوجاری وضدعفونی وکیسه گیری والصاق برچسب تایید موسسه بذرونهال انجام می گیرد.در حال حاضر ارقام نصرت- بهمن - آبیدر - یوسف - سهند وریحان در شرکت تعاونی روستایی جمیل نیشابور تولید وعرضه می شود.در سال جاری بیش از 3800 تن انواع بذر جواصلاح شده در این شرکت تولید وبه شهرستانهای استان خراسان رضوی واستانهای مجاور حمل گردیده است.