اطلاعیه ها و بخشنامه ها
تاریخ   2018-09-30   تعیین قیمت جو بذری سال 1397  
تاریخ   2016-04-17   اعلام قیمت بذر پنبه 1395  
تاریخ   2015-08-26   اعلام قیمت بذر جو  
تاریخ   2015-04-27   اعلام قیمت بذر پنبه  
تاریخ   2015-03-26   سال نو مبارک  

تاریخ   2018-05-31   آغاز تحویل جو بذری از کشاورزان  
تاریخ   2017-08-29   آغاز بوجاری بذر جو  
تاریخ   2017-04-12   آغاز تولید خوراک دام  
تاریخ   2016-03-24   پرداخت سود سهام تاپایان سال مالی 1392  
تاریخ   2015-06-29   بازدید مسئولین خدمات فنی استانها از شرکت...  

()  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-04  مشاهده این مطلب: farsi
(بذر اصلاح شده جو:)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-13  مشاهده این مطلب: farsi

بذر اصلاح شده جو:


با توجه به لزوم استفاده از بذر اصلاح شده در زراعت شرکت تعاونی روستایی جمیل از سال 1389 اقدام به راه اندازی دوواحد کارخانه بوجاری بذر جو اصلاح شده نموده است که بذرهای تولیدی در مزارع پیمانکاران شرکت بعد از تایید توسط کارشناسان مرکزتحقیقات بذرونهال ومرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان خراسان رضوی به انبارهای شرکت حمل ودرزمان مقتضی به کارخانه بوجاری منتقل ودردوواحد بوجاری عملیات بوجاری وضدعفونی وکیسه گیری والصاق برچسب تایید موسسه بذرونهال انجام می گیرد.در حال حاضر ارقام نصرت- بهمن - آبیدر - یوسف - سهند وریحان در شرکت تعاونی روستایی جمیل نیشابور تولید وعرضه می شود.در سال جاری بیش از 3800 تن انواع بذر جواصلاح شده در این شرکت تولید وبه شهرستانهای استان خراسان رضوی واستانهای مجاور حمل گردیده است.

(جو رقم بهمن)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم بهمن


رقم جو بهمن در سال زراعي 71-1370 از مركز بين المللي ICARDA دریافت و در واحد به نژادي جو بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال وبذر کرج مورد کشت و بررسی قرار گرفت
و به علت دارا بودن صفات زراعی مناسب و برتری عملکرد انتخاب و برای بررسی
بیشتر در چرخه آزمایش های مقایسه عملکرد وارد شد. با توجه به نتایج برتر این رقم در سالهای
74-1372این رقم جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت سراسری جو منطقه سرد کشور انتخاب و در طی سه سال بررسی بعنوان برترین لاین تشخیص داده شد. میانگین عملکرد رقم بهمن شش وچهاردهم
تن در هكتار بوده كه حدود یک تن در هكتار نسبت به شاهد تجارتی منطقه سرد (رقم ماکویی) برتري دارد. این رقم علاوه بر سازگاری و عملکرد بالا در منطقه سرد کشور واجد خصوصيات مطلوبی نظیر مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشکی بوده و كشت آن از لحاظ اقتصادي بصرفه تر از رقم ماکویی
می باشد. امید است معرفی این رقم علاوه بر افزایش تنوع ارقام جو آبی مورد کشت و زرع کشاورزان
غله کار اقلیم سرد کشور تحول چشمگیری در راستای افزایش تولید جو کشور ایجاد و قدمی دیگر در راستای تحقق هدف مقدس نیل به خودکفایی کشور ایفا نماید.
برحی خصوصیات زراعی رقم بهمن :تیپ رشد زمستانه - شش ردیفه - اربفاع بوته 80 سانتیمتر - مقاوم به ریزش دانه - مقاوم به خوابیدگی (ورس) - وزن هزاردانه 40 - 35 گرم


( جو رقم یوسف)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم یوسف


اقليم معتدل از مهمترين مناطق كشت وتوليد جو آبي كشور بوده بطوریکه اين اقليم با توليد بيش از يك ميليون تن محصول دانه جو(تقريبا معادل يك سوم كل توليد محصول دانه جو آبي و ديم) با سطح زير كشت حدود 325 هزارهكتار(تقريبا معادل يك پنجم كل سطح زير كشت جو آبي و ديم کشور) و ميانگين توليد سه ودودهم تن در هكتار سهم بسزائي در توليد جو كشور دارد. در اقلیم معتدل تنش خشکی آخر فصل - رقابت محصولات بهاره با غلات برای آبیاری های آخر فصل و بادزدگی باعث محدودیت تولید جو می شوند. تولید ارقامی با خصوصیات رقم یوسف که دارای تحمل به خشکی آخر فصل - پتانسیل عملکرد بالا - زودرسی - تحمل به بادزدگی و بهره وری بالای مصرف آب و پایداری عملکرد با حداكثر خصوصيات مطلوب را داشته در این اقلیم ضروری می باشد. عملکرد این رقم در شرایط تنش آخر فصل و نیز در شرایط بدون تنش در آزمایشات سازگاری و مزرعه کشاورزان نسبت به شاهد یک تن افزایش عملکرد داشته است رکورد تولید عملکرد دانه رقم یوسف در مزارع کشاورزان 9000 کیلوگرم در هکتار می باشد.
برخی خصوصیات زراعی جو رقم یوسف:
تیپ رشد بهاره - شش ردیفه - ارتفاع بوته 90 سانتیمتر - وزن هزاردانه 44 - 42 گرم نیمه حساس به سرما - نیمه مقاوم به خوابیدگی - نیمه حساس به سفیدک سطحی - متحمل به خشکی آخر فصل.

(جو رقم ریحان)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم ریحان


جو ریحان از بین مواددریافتی از مرکز بین المللی تحقیقات مناطق خشک (ایکاردا) انتخاب ودرسال 1372 پس از طی مراحل مقایسه عملکرد وارزیابی سازگاری به نام رقم ریحان نامگذاری وجهت کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی گردیدجو ریحان رقمی پرمحصول وزودرس است ومناسب کشت در مناطق معتدل گرم بازمستانهای ملایم وبهار نسبتا کوتاه می باشد.
پتانسیل عملکرد:
متوسط عملکرد این رقم در ایستگاههای مختلف تحقیقاتی بین 6 تا 7 تن در هکتار بوده است.
مشخصات زراعی:
جو ریحان رقمی باارتفاع متوسط بوده ومیانگین ارتفاع آن 90 سانتیمتراست ونسبت به خوابیدگی (ورس) نیمه مقاوم است این رقم زودرس ونیمه مقاوم به ریزش دانه بوده رنگ دانه آن روشن ووزن هزاردانه آن بین 46 - 42 گرم می باشد.
مقاومت نسبت به بیماریها:
نتایج تحقیقات در ایستگاههای مختلف تحقیقاتی کشور نشان می دهد که این رقم نسبت به سفیدک حقیقی نیمه مقاوم است.
مناطق کشت :این رقم دارای تیپ رشد بهاره بوده ونیمه حساس به سرماست ورقمی مناسب برای کشت در مناطق معتدل گرم دارای زمستانهای ملایم وبهار نسبتا کوتاه می باشد.
توصیه های زراعی:
مناسبترین تاریخ کشت این رقم در مناطق معتدل کشور نیمه اول آبانماه است.کشت باید درتاریخی انجام گیرد که قبل از شروع سرما گیاه به مرحله 4- 3 برگی یاروزت درآید.
میزان بذر مصرفی : بین 130- 120 کیلوگرم درهکتار درکشت بادستگاه های بذرکار می باشد اما باتوجه به نوع آماده سازی زمین - نوع خاک وتاریخ کشت این میزان متفاوت است.

(جو رقم سهند)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم سهند


رقم جو سهند درسال زراعی 71- 70 در قالب آزمایش بین المللی از ایکاردا وارد موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور شده ودر ایستگاههای سردسیر ودیم کشور مورد مطالعه قرارگرفت که به دلیل دارابودن ویژگیهای مناسب زراعی وعملکرد بالانسبت به ارقام محلی گزینش وبه نام سهنددر سال 1375 برای زراعت دیم در اقلیمهای سرد ومعتدل سرد کشور معرفی گردید.جو سهند رقمی است باتیپ رشد بینابین - نیمه مقاوم به سرما ومناسب کشت در مناطق مرتفع بازمستان سرد می باشد.متوسط عملکرد این رقم در سالهای اخیر بیش از 2 تن درهکتار بوده وبویژه در شرایط خشکسالی نسبت به ارقام بومی از برتری چشمگیری برخوردار بوده است.تاریخ کشت مناسب این رقم در مناطق سردسیر در اولین فرصت پاییز می باشدبطوریکه نخستین نزولات پاییزه باعث سبز شدن نبات شود که این تاریخ کشت درمناطق معتدل بسته به شرایط تااندازه ای باتاخیر انجام می شود بنابراین تاریخ کاشت مناسب جو رقم سهند در مناطق سردسیر اوایل مهرماه قبل از بارندگیها ودرمناطق سرد معتدل تا اواسط آبان می باشد. جو سهند نسبت به ریزش دانه مقاوم بوده دارای وزن هزاردانه 50 - 40 گرم باعملکرد متوسط 2 تن درهکتار می باشد.
این رقم نسبت به خوابیدگی (ورس) مقاوم می باشدنسبت به بیماری لکه نواری نیمه متحمل تا متحمل بوده رنگ دانه سفید - دوردیفه - نسبت به خسارت سرما متحمل می باشد.

(جو رقم آبیدر)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم آبیدر


این رقم بانام 93- yesevi ومنشاء ترکیه در سال زراعی 74 - 1373 در قالب آزمایش مقایسه عملکرد بین المللی ازنظر خصوصیات زراعی در ایستگاههای تحقیقاتی دیم سردومعتدل سرد مورد بررسی قرارگرفت . بعلت برتری در تمام مناطق پس از بررسیهای تکمیلی وباتوجه به تعداد پایین ارقام مناسب ومتحمل به سرما برای کشت پاییزه که یکی از عوامل مهم در پایین بودن سطح عملکرد جو درمزارع دیم ایران می باشد در سال 1387 بانام ((آبیدر )) معرفی گردید.
رقم آبیدر رقمی است زودرس باتیپ رشد بینابین - مقاوم به تنش خشکی - متحمل به سرما - مقاوم به ریزش دانه - دوردیفه با متوسط ارتفاع بوته 57 سانتیمتر ووزن هزاردانه 43 - 33 گرم می باشد.متوسط طول دوره رشد 215 روز - تاریخ کاشت مناسب این رقم در مناطق سردسیر اوایل مهرماه قبل از شروع بارندگیها ودرمناطق سرد معتدل تا اواسط آبان ماه می باشد.
تعداد پنجه 5 - 3 عدد - ریشکدار - زودرس - مقاوم به خوابیدگی (ورس) - رنگ دانه سفید - متحمل به سرما - نیمه متحمل تا متحمل نسبت به بیماری لکه نواری ومتوسط عملکرد 2138 کیلوگرم در هکتار می باشد.

(جو رقم ریحان 03)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم ریحان 03


این رقم مناسب کشت در مناطق معتدل تا معتدل گرم بازمستانهای ملایم وبهار نسبتا کوتاه می باشد.متوسط عملکرد آن بین 8 - 7 تن درهکتارمی باشد .این رقم دارای ارتفاع متوسط (80 سانتیمتر ) بوده ونسبت به خوابیدگی (ورس ) نیمه مقاوم است.این رقم زودرس بوده ومتوسط وزن هزاردانه آن 48 - 44 گرم می باشد.
مقاومت نسبت به بیماریها:
آزمایشات انجام شده نشان می دهد که این رقم نسبت به بیماریهای رایج موجود در ایران نظیر لکه برگی - لکه نواری وسفیدک حقیقی نیمه مقاوم است.
توصیه های زراعی :
تاریخ کاشت: مناسبترین تاریخ کاشت این رقم در مناطق معتدل کشور درنیمه اول آیان ماه می باشد وتاریخ کشت باید طوری صورت پذیرد که قبل از بروز سرما گیاه به مرحله 4 - 3 برگی یا روزت درآمده باشد.
میزان بذر مصرفی این رقم 130 - 120 کیلو گرم در هکتار در کشت مکانیزه واستفاده از بذرکار می باشداما باتوجه به نحوه تهیه بستر بذر - نوع خاک - تاریخ کاشت و سایرعوامل متفاوت است.


(جو رقم ماکویی)  شناسه :mianbandi  تاریخ بروزرسانی: 2013-11-12  مشاهده این مطلب: farsi

جو رقم ماکویی


جو رقم ماکویی درابتدا توسط سازمان خواروباروکشاورزی سازمان ملل متحد وبانام استار وارد ایران شد وپس از انجام آزمایشات مقایسه عملکرد وبررسی سازگاری به پاس بزرگداشت مرحوم حسن نصرت ماکویی در سال 1369 به نام ماکویی نامگذاری شداین رقم مقاوم به سرما بوده ومناسب کشت در مناطق مرتفع دارای زمستان سرد می باشدمتوسط عملکرد این رقم در ایستگاههای مختلف تحقیقاتی سطح کشور بین 5ونیم تا 6 ونیم تن درهکتار متغیر بوده است.بالاترین میزان برداشت نیز به میزان 9 تن در هکتار نیز ازاین رقم گزارش شده است.
مشخصات زراعی :
رقم ماکویی رقمی نیمه پابلند ومقاوم به خوابیدگی ( ورس ) است . ارتقاع بوته آن حدود 105 سانتیمتر است.این رقم زودرس ونیمه حساس به ریزش دانه است رنگ دانه روشن ووزن هزاردانه آن 42 - 40 گرم می باشد.
مقاومت نسبت به بیماریها:
بررسیها نشان داده که این رقم نسبت به بیماری سفیدک جو مقاوم می باشد.
مناطق کشت:
این رقم دارای تیپ رشد زمستانه بوده نسبت به سرما مقاوم ورقمی مناسب برای کشت در مناطق مرتفع دارای زمستان سرد می باشد.
تاریخ کاشت :
مناسبترین تاریخ کاشت این رقم در مناطق سرد کشور در نیمه اول مهرماه می باشدوکشت باید در تاریخی صورت پذیرد که قبل از بروز سرما گیاه به مرحله 4 - 3 برگه یا روزت درآمده باشد.
میزان بذر :
میزان بذر مورد نیاز در واحد سطح 150 - 130 کیلوگرم در هکتار در کشت ماشینی می باشد که باتوجه به نحوه تهیه بستر - نوع خاک - تاریخ کاشت وسایرعوامل متفاوت است.

(آغاز تحویل جو توسط پیمانکارن به شرکت)  شناسه :Hosseini  تاریخ بروزرسانی: 2015-05-27  مشاهده این مطلب: farsi

آغاز تحویل جو توسط پیمانکارن به شرکت


ر تحویل بذور جو تولیدی توسط پیمانکاران تولیدکننده جو شرکت تعاونی روستایی جمیل آغاز شد.
پیش بینی می شود که حدود چار هزار تا چهار هزار و پانصد تن جو جهت تولید بذر از پیمانکاران تحویل گرفته شود.

(اعلام قیمت بذر جو)  شناسه :Hosseini  تاریخ بروزرسانی: 2015-08-26  مشاهده این مطلب: farsi

اعلام قیمت بذر جو


بنا به اعلام امور زراعت استان قیمت هر کیلو گرم جو در طبقه مادری پس از کسر یارانه 13000 ریال و هر کیلوگرم بذر جو در طبقه گواهی پس از کسر یارانه 12500 ریال می باشد.

گالری تصاویر
گالری تصاویرآمار بازدید کنندگان


2019-01-22=19
2019-01-21=3
2019-01-20=5
2019-01-19=8
2019-01-18=8

کل بازديد کنندگان 43916


انتقادات و پیشنهادات

نام شما
ایمیل
متن پیام
      

نظر شما در خصوص این سایت

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

عناوین مطالب
عناوین مطالب

منوي کاربران
منوي کاربران

زمان جاری
زمان جاری

امروز: سه شنبه-02-11-1397
لینکهای مفید
لینکهای مفید

آخرین مطالب
آخرین مطالب


آدرس : خراسان رضوی-نیشابور-میان جلگه روستای فتح آباد
شماره تلفن 05142753374 و فاکس 051427533788
Copyright © 2012 jamil-co.com
>>